Posted on Nov 27, 2014

Quyển sách thay đổi cả cuộc đời

Posted in Góc suy ngẫm
Comments Post a Comment

Bạn có tin một quyển sách có thể thay đổi cuộc đời của mình không? tin hay không tùy bạn nhưng với mình là Không. Chính bạn là người thay đổi cuộc đời của bạn, tuy nhiên sách là cánh cửa mở rộng tầm nhìn cho bạn, định hướng cho bạn ước mơ và khát vọng. Bài viết này chia sẻ những quyển sách như vậy, những quyển sách đã và đang thay đổi tầm nhìn, cách sống của cuộc đời mình.